messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนงาม
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
account_box คณะผู้บริหาร
นายทอน บุตตะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม
โทร : 087-956-3590
นายสมพงษ์ สุยะรัตน์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม
โทร : 086-249-8595
นายวิชัย บุตตะ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม
โทร : 084-497-9879
นายสำเริง มิ่งขวัญ
เลขานุการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม
โทร : 080-184-0085
account_box ฝ่ายสภา
นายประเสริฐ ทำความชอบ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม
โทร : 090-589-6665
นายสมาน พลแสน
รองประธานสภาฯ
โทร : 085-200-2948
นายบุญมี ป้องแก้ว
เลขานุการสภาฯ
โทร : 093-912-1210
นางสาวบุญน้อม คำจันทร์
ส.อบต. เขตเลือกตั้งที่ 1
โทร : 082-304-8312
นายประสาท โพธิสาราช
ส.อบต. เขตเลือกตั้งที่ 2
โทร : 094-446-0233
นายโอฐ คำกันยา
ส.อบต. เขตเลือกตั้งที่ 4
โทร : 088-474-8315
นายทองใบ สีทน
ส.อบต. เขตเลือกตั้งที่ 6
โทร : 098-041-2512
นายสิทธิศักดิ์ ทองวงค์
ส.อบต. เขตเลือกตั้งที่ 7
โทร : 063-018-1442
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
-ว่าง-
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสาวกฤษณารัตน์ กุลสิงห์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 081-265-0515
นายดลธนทัต แร่ทอง
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 080-596-9666
นางประภาวดี วันคำ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 094-7271804
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายประยงค์ สายตา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 081-790-3216
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวรุ่งนภา ปาตาสี
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
account_box สำนักปลัด
นายดลธนทัต แร่ทอง
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 080-596-9666
นางสาวสุดารัตน์ จริยะกุลเดโช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
นางพิษณุกรณ์ เข็มแก้ว
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
พ.จ.อ.อาทิตย์ จำปาหอม
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
นายพิเชษฐ์ ศรีจันทร์
นิติกรชำนาญการ
โทร : 084-4721236
นางสาวสุมิตรา รัฐเมิน
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน
นายศักดิ์ดา หมิ่งทอง
จพง.ธุรการ ชำนาญงาน
นางสาวภัทรพร ผลจันทร์งาม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอภิไชย รัตนศรี
พนักงานจ้างทั่วไป
นายสถาพร เจริญจิตร
พนักงานจ้างทั่วไป
นายณัฐวัฒน์ มุทาพร
พนักงานขับรถยนต์
นายคงศักดิ์ หมิ่งทอง
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสมหมาย บริสาร
ภารโรง
นายมนตรี มุทาพร
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นางสาวนิภาพร ศรีสุวงษ์
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวยุพิน หมิ่งทอง
พนักงานจ้างทั่วไป
account_box กองคลัง
นางประภาวดี วันคำ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 094-7271804
นางสาวปิยาภรณ์ มุทาพร
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
นางรุ่งตะวัน ลาทา
เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน
-ว่าง-
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาวปวีณา เรืองสา
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวบัวแวว รื่นเริง
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวบรรชร ริ่นเริง
พนักงานจ้างทั่วไป
account_box กองช่าง
ว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสุรพงษ์ พุทธิวงศ์
นายช่างโยธา ชำนาญงาน
นายนราวิชญ์ หาดี
นายช่างไฟฟ้า ปฎิบัติงาน
นายอมรพันธ์ ลาภสาร
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นายวรจักร จักสอง
พนักงานจ้างทั่วไป
นายธันวัตร พร้อมสุข
พนักงานจ้างทั่วไป
account_box กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นายประยงค์ สายตา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางขวัญใจ เงินหมื่น
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
นางพิมพิศา พิมพารัตน์
ครู อันดับ ค.ศ.2
นางดอกแก้ว พร้อมสุข
ครู อันดับ ค.ศ.1
นางวิไลรัตน์ คำเฉย
ครู อันดับ ค.ศ.1
นางสาวนฤนาถ นิสวัน
ผู้ดูแลเด็ก
นางมยุรี ต้นโพธิ์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวลมัย เสือสา
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นางวิจิตร ศรีสุวงศ์
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสมัคร ปรือทอง
ผู้ดูแลเด็ก
นางนิยม บุญทน
ผู้ดูแลเด็ก
นางเทียนทอง สุวรรณศรี
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวพีรดา บุญเภา
ผู้ดูแลเด็ก
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ว่าง
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
-ว่าง-
นักวิชาการสุขาภิบาล
นางสาวสิริลักษณ์ ป้องแก้ว
พนักงานจ้างทั่วไป
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวรุ่งนภา ปาตาสี
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ