องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนงาม
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
account_box คณะผู้บริหาร
นายทอน บุตตะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม
โทร : 087-956-3590
นายสมพงษ์ สุยะรัตน์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม
โทร : 086-249-8595
นายวิชัย บุตตะ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม
โทร : 084-497-9879
นายสำเริง มิ่งขวัญ
เลขานุการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม
โทร : 080-184-0085
account_box ฝ่ายสภา
นายประเสริฐ ทำความชอบ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม
โทร : 090-589-6665
นายสมาน พลแสน
รองประธานสภาฯ
โทร : 085-200-2948
นายบุญมี ป้องแก้ว
เลขานุการสภาฯ
โทร : 093-912-1210
นางสาวบุญน้อม คำจันทร์
ส.อบต. เขตเลือกตั้งที่ 1
โทร : 082-304-8312
นายประสาท โพธิสาราช
ส.อบต. เขตเลือกตั้งที่ 2
โทร : 094-446-0233
นายโอฐ คำกันยา
ส.อบต. เขตเลือกตั้งที่ 4
โทร : 088-474-8315
นายทองใบ สีทน
ส.อบต. เขตเลือกตั้งที่ 6
โทร : 098-041-2512
นายสิทธิศักดิ์ ทองวงค์
ส.อบต. เขตเลือกตั้งที่ 7
โทร : 063-018-1442
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวกฤษณารัตน์ กุลสิงห์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 081-265-0515
นายดลธนทัต แร่ทอง
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 080-596-9666
ว่าง
ผอ.กองคลัง
ว่าง
ผอ.กองช่าง
นายประยงค์ สายตา
ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 081-790-3216
ว่าง
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
account_box สำนักปลัด
นายดลธนทัต แร่ทอง
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 080-596-9666
นางสาวสุดารัตน์ จริยะกุลเดโช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
นางพิษณุกรณ์ เข็มแก้ว
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
พ.จ.อ.อาทิตย์ จำปาหอม
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
นายศักดิ์ดา หมิ่งทอง
จพง.ธุรการ ชำนาญงาน
นางสาวสุมิตรา รัฐเมิน
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน
นายคงศักดิ์ หมิ่งทอง
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวภัทรพร ผลจันทร์งาม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอภิไชย รัตนศรี
พนักงานจ้างทั่วไป
นายสถาพร เจริญจิตร
พนักงานจ้างทั่วไป
นายณัฐวัฒน์ มุทาพร
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวยุพิน หมิ่งทอง
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสมหมาย บริสาร
ภารโรง
นายมนตรี มุทาพร
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นางสาวนิภาพร ศรีสุวงษ์
พนักงานจ้างทั่วไป
account_box กองคลัง
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวปิยาภรณ์ มุทาพร
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
นางสาวจุไรรัตน์ อินทร์บุตร
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ
นางรุ่งตะวัน ลาทา
เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน
นางสาวบรรชร ริ่นเริง
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวปวีณา เรืองสา
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวบัวแวว รื่นเริง
พนักงานจ้างทั่วไป
account_box กองช่าง
ว่าง
ผอ.กองช่าง
นายสุรพงษ์ พุทธิวงศ์
นายช่างโยธา ชำนาญงาน
นายนราวิชญ์ หาดี
นายช่างไฟฟ้า ปฎิบัติงาน
นายอมรพันธ์ ลาภสาร
พนักงานจ้างทั่วไป
นายวรจักร จักสอง
พนักงานจ้างทั่วไป
นายธันวัตร พร้อมสุข
พนักงานจ้างทั่วไป
account_box กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นายประยงค์ สายตา
ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางขวัญใจ เงินหมื่น
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
นางพิมพิศา พิมพารัตน์
ครู อันดับ ค.ศ.2
นางดอกแก้ว พร้อมสุข
ครู อันดับ ค.ศ.1
นางวิไลรัตน์ คำเฉย
ครู อันดับ ค.ศ.1
นางสาวสังวร แสนเริง
ผู้ดูแลเด็ก
นางมยุรี ต้นโพธิ์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวลมัย เสือสา
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นางวิจิตร ศรีสุวงศ์
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสมัคร ปรือทอง
ผู้ดูแลเด็ก
นางนิยม บุญทน
ผู้ดูแลเด็ก
นางเทียนทอง สุวรรณศรี
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวพีรดา บุญเภา
ผู้ดูแลเด็ก
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ว่าง
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
-ว่าง-
นักวิชาการสุขาภิบาล
นางสาวสิริลักษณ์ ป้องแก้ว
พนักงานจ้างทั่วไป