messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนงาม
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม ที่ ๑ (๑.๑.๒) การส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเละเยาวชนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาอย่างสม่่าเสมอและประพฤติตนตามหลักค่าสอนของศาสนาที่ตนนับถือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนงาม หมู่ที่ ๔ ประจ่าเดือนกุมภาพันธ์ 2567
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
ประชาสัมพันธ์กำหนดการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ ๕
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
ประชาสัมพันธ์กำหนดการตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคำไหล หมู่ที่ ๖
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
กิจกรรม ที่ ๑ (๑.๑.๒) การส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเละเยาวชนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาอย่างสม่ำเสมอและประพฤติตนตามหลักคำสอนของศาสนาที่นับถือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวัน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗ grade
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
กิจกรรม ที่ ๑ (๑.๑.๒) การส่งเสรมิ สนับสนุนให้เด็กเละเยาวชนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาอย่างสม่าเสมอและประพฤติตนตามหลักคาสอนของศาสนาที่ ตนนับถือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคาไหล ประจาเดือน เมษายน 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์กำหนดการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ ๕
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
ประชาสัมพันธ์กำหนดการตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคำไหล หมู่ที่ ๖
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
find_in_page ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ grade
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ ๕ grade
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
แผนการจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
find_in_page แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
แผนการจัดหาพัสดุ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview41
แผนการจัดหาพัสดุ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview64

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม