messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนงาม
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
-ว่าง-
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสาวกฤษณารัตน์ กุลสิงห์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 081-265-0515
นายดลธนทัต แร่ทอง
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 080-596-9666
นางประภาวดี วันคำ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 094-7271804
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายประยงค์ สายตา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 081-790-3216
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวรุ่งนภา ปาตาสี
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ