องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนงาม
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
account_box สำนักปลัด
นายดลธนทัต แร่ทอง
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 080-596-9666
นางสาวสุดารัตน์ จริยะกุลเดโช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
นางพิษณุกรณ์ เข็มแก้ว
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
พ.จ.อ.อาทิตย์ จำปาหอม
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
นายศักดิ์ดา หมิ่งทอง
จพง.ธุรการ ชำนาญงาน
นางสาวสุมิตรา รัฐเมิน
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน
นายคงศักดิ์ หมิ่งทอง
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวภัทรพร ผลจันทร์งาม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอภิไชย รัตนศรี
พนักงานจ้างทั่วไป
นายสถาพร เจริญจิตร
พนักงานจ้างทั่วไป
นายณัฐวัฒน์ มุทาพร
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวยุพิน หมิ่งทอง
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสมหมาย บริสาร
ภารโรง
นายมนตรี มุทาพร
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นางสาวนิภาพร ศรีสุวงษ์
พนักงานจ้างทั่วไป