ชื่อเรื่อง : กิจกรรม ที่ ๑ (๑.๑.๒) การส่งเสรมิ สนับสนุนให้เด็กเละเยาวชนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาอย่างสม่าเสมอและประพฤติตนตามหลักคาสอนของศาสนาที่ ตนนับถือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคาไหล ประจาเดือน เมษายน 2567

ชื่อไฟล์ : bG3GqV3Wed14624.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้