ชื่อเรื่อง : กิจกรรม ที่ ๑ (๑.๑.๒) การส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเละเยาวชนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาอย่างสม่ำเสมอและประพฤติตนตามหลักคำสอนของศาสนาที่นับถือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวัน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗

ชื่อไฟล์ : g8EdIWeThu111850.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้