ชื่อเรื่อง : กิจกรรม ที่ ๑ (๑.๑.๒) การส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเละเยาวชนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาอย่างสม่่าเสมอและประพฤติตนตามหลักค่าสอนของศาสนาที่ตนนับถือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนงาม หมู่ที่ ๔ ประจ่าเดือนเมษายน 2567

ชื่อไฟล์ : xuO7DdkWed15413.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้