ชื่อเรื่อง : จ้างต่อเติม ปรับปรุงและซ่อมแซม ศาลาประชาคม บ้านโนนงาม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง