ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวันประจำเดือนมิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง