ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ราย นางกัณหา น้อยโคตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง