messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนงาม
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
find_in_page มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87
find_in_page มาตรการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
find_in_page มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
find_in_page หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104
find_in_page มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104
find_in_page มาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103
find_in_page มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100
find_in_page มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101
find_in_page มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103
find_in_page นโยบาย มาตรการ การดำเนินงานเสริมสร้างคุณ ธรรมและความโปร่ง ใสตามเจตจำนงสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114
find_in_page จรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107
find_in_page แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตแจ้งเบาะแสด้านการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1