messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนงาม
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม ที่ ๑ (๑.๑.๒) การส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเละเยาวชนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาอย่างสม่่าเสมอและประพฤติตนตามหลักค่าสอนของศาสนาที่ตนนับถือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนงาม หมู่ที่ ๔ ประจ่าเดือนกุมภาพันธ์ 2567
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
ประชาสัมพันธ์กำหนดการตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคำไหล หมู่ที่ ๖
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
ประชาสัมพันธ์กำหนดการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ ๕
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
กิจกรรม ที่ ๑ (๑.๑.๒) การส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเละเยาวชนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาอย่างสม่ำเสมอและประพฤติตนตามหลักคำสอนของศาสนาที่นับถือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวัน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
กิจกรรม ที่ ๑ (๑.๑.๒) การส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กเละเยาวชนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาอย่างสม่ำเสมอและประพฤติตนตามหลักคาสอนของศาสนาที่ ตนนับถือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนงาม หมู่ 3 ประจาเดือน เมษายน 2567 (
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
กิจกรรม ที่ ๑ (๑.๑.๒) การส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเละเยาวชนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาอย่างสม่่าเสมอและประพฤติตนตามหลักค่าสอนของศาสนาที่ตนนับถือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนงาม หมู่ที่ ๔ ประจ่าเดือนเมษายน 2567
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
กิจกรรม ที่ ๑ (๑.๑.๒) การส่งเสรมิ สนับสนุนให้เด็กเละเยาวชนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาอย่างสม่าเสมอและประพฤติตนตามหลักคาสอนของศาสนาที่ ตนนับถือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคาไหล ประจาเดือน เมษายน 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
ประชาสัมพันธ์กำหนดการตรวจรับงานจ้างโครงการย้ายหอประปาภายในหมู่บ้าน บ้านโนนงาม หมู่ที่ ๓
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักจ้างตามภารกิจ ปรัจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
กิจกรรม ที่ ๑ (๑.๑.๒) การส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเละเยาวชนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาอย่างสม่าเสมอและประพฤติตนตามหลักคาสอนของศาสนาที่ตนนับถือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวัน ประจาเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
กิจกรรม ที่ ๑ (๑.๑.๒) การส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเละเยาวชนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาอย่างสม่าเสมอและประพฤติตนตามหลักคาสอนของศาสนาที่ตนนับถือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนงาม หมู่ ๓ ประจาเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
กิจกรรม ที่ ๑ (๑.๑.๒) การส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเละเยาวชนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาอย่างสม่าเสมอและประพฤติตนตามหลักคาสอนของศาสนาที่ตนนับถือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำไหล ประจาเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
กิจกรรม ที่ ๑ (๑.๑.๒) การส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเละเยาวชนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาอย่างสม่่าเสมอและประพฤติตนตามหลักค่าสอนของศาสนาที่ตนนับถือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนงาม หมู่ที่ ๔ ประจ่าเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ (๑.๑ หน้าเสาธง) กิจกรรมที่กระท่าเพื่อระลึกถึงสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
กิจกรรม ที่ ๑ (๑.๑.๒) การส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเละเยาวชนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาอย่างสม่ำเสมอและประพฤติตนตามหลักคำสอนของศาสนาที่นับถือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวัน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
กิจกรรม ที่ ๑ (๑.๑.๒) การส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเละเยาวชนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาอย่างสม่่าเสมอและประพฤติตนตามหลักค่าสอนของศาสนาที่ตนนับถือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนงาม หมู่ที่ ๔ ประจ่าเดือนกุมภาพันธ์ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
กิจกรรม ที่ ๑ (๑.๑.๒) การส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเละเยาวชนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาอย่างสม่าเสมอและประพฤติตนตามหลักคาสอนของศาสนาที่ตนนับถือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนงาม หมู่ ๓ ประจาเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
1 - 20 (ทั้งหมด 236 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12