messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนงาม
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
folder หนังสือรับ
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลแผนงาน โครงการ และ /หรือกิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลรายพื้นที่
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
ขอให้ปิดประกาศ
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
ขอความอนุเคราะห์พนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมวันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
การแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เยี่ยมชมหอสมุดรัฐสภาในรูปแบบเสมือนจริง Virtual Tour 360
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
ขอส่งคู่มือฝายดินซีเมนต์
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
การขับเคลื่อนการบริหารจัดการของเสียอันตรายชุมชน
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
ขอเชิญชวนสมัครสมาชิกจิตอาสาพระราชทาน
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
แจ้งโอนเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ ๒/๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
ขอเชิญประชุม
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
ประชาสัมพันธ์ผลการจัดงาน MOI Waste BANK Week -มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จการจัดตั้งธนาคารขยะครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
ขอส่งคู่มือฝายดินซีเมนต์
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุระกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙) และภาษีสรรพสามิตฯ
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาและขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดฉบับที่ ๔ ฯ
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๗ และประกาศกำหนดวันเลือกและวันรับสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1