messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนงาม
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
folder หนังสือรับ
ขอเร่งรัดรายงานผลการปฏิบัติงานที่แสดงผลสำเร็จของโครงการที่ได้รับการสนับสนุน poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
การแก้ไขปรับปรุงแผนอัตรากำลังองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ๓ ปี ( ๒๕๖๔- ๒๕๖๖ ) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
ขออนุญาตติดตั้งป้ายนโยบายพรรคเพื่อไทรวมพลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
ขอให้ยื่นแบบเสนอรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
การจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตรผ่านระบบพร้อมเพย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙) และภาษีสรรพสามิต(ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
เปลี่ยนแปลงสถานที่การจัดงานวันครูขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ ๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
การติดตาม และประเมินผลโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
การทำประกันสินเชื่อโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
การประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้งครองผู้บริโภค poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
ขอความร่วมมือรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) เข้าสู่ระบบจัดเก็บรายงานการประเมินตนเอง (e-SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ตลอดช่วงวัย poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
การจัดงานวันครูขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.และ ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
ขอเชิญร่วมงานวันครูส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๖๗ พ.ส.๒๕๖๖ จังหวัดอำนาจเจริญ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
การรายงานและจัดส่งข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
ปรับปรุงบัญชีราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28